Mentalbeskrivningsprotokollet:
förklaring till värdena

Vid Mh-beskrivning används en skala från 1 till 5 för varje moment.
1 motsvarar en låg intensitet i hundens reaktion och 5 visar en hög intensitet.
I vissa moment önskas en hög intensitet och i andra en låg, helt beroende på vilken ras som beskrivs.

Vill du läsa/lära mer om mentalbeskrivning så rekomenderar jag varmt Geneticas hemsida.

  1 2 3 4 5
1a. Kontakt
      Hälsning
Avvisar kontakt med
morrning och /eller bitförsök.
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt
utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller
besvarar kontakt-försök.
Överdrivet kontakttagande,
ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. Kontakt
      Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. Provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med men ar inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. Kontakt
      Hantering
Avvisar med morrning och/ eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller säker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. Lek 1
      Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. Lek 1
      Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. Lek 1
      Dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar- även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
3a. Jakt
      Förföljande
Startar inte. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi med bytet. Kan vända.
3b. Jakt
      Gripande
Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt. Släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.
4. Aktivitet
      
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alternativt oro under hela momentet.
5a. Avs. lek
      Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll. Avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. Avs. lek
      Hot/aggr.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. Avst. lek
      
Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppställning och /eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avst. lek
      Leklust
Visar inget intresse. Leker inte men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. Avst. lek
      Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar också intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. Överraskn.
      Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskn.
      Hot/aggr.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskn.
      Nyfikenhet.
Går fram efter det overallen lagts ner. Alternativt går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskn.
      Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskn.
      Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid två eller flera passager.
7a. Ljudkänsl
      Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl.
      Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänsl.
      Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el. liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl.
      Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. Spöken
      Hot/aggr.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken
      Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken
      Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. Spöken
      Nyfikenhet
Går fram till figuranten när föraren tagit av figs huvudbonad. Alt. går inte fram. Går fram till fig när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig när föraren står bredvid. Går fram till fig när föraren gått halva avståndet. Går fram till figurant utan hjälp.
8e. Spöken
      Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
      Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. Lek 2
      Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. Skott
      
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och chanel replica sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek/passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly eller föraren avstår skott.

Personligen så saknar jag en rad i slutet där beskrivaren kan anteckna lite om utslaget på moment 10/ Skott. Har det blivit 2-4 poäng vore det bra om det antecknades om det beror på intresse eller av rädsla.

Har vid flera mentalbeskrivningar sett hundar som får tre eller fyra på grund av stort intresse för skytten/skotten, och andra hundar som får omega replica sale samma poäng men då på grund av osäkerhet/rädsla.

Därför bör man aldrig enbart se till moment 10, utan att samtidigt bedöma hela beskrivningen och helst höra sig för med föraren, för att få en förståelse om vad moment 10 säger.

Många som har retriever har redan från valpstadiet tränat sin hund i jakt, vilket för en del individer innebär att de är mycket intresserade av skotten.

  Antal
avbytna
Antal
genom-
förda
1a.
Kontakt:
hälsn
1b.
Kontakt:
sammarb
1c.
Kontakt:
hantering
2a.
Lek:
leklust
2b.
Lek:
gripand
2c.
Lek:
dragkamp
3a.
Jakt
för-
följande
3b.
Jakt
Gripande
4.
Akti-
vitet
5a.
Avst.lek:
intresse
5b.
Avst.lek:
hot/agg
5c.
Avst.lek:
nyfikenh.
5d.
Avst.lek:
leklust
5e.
Avst.lek:
Samarb
6a.
Överraskn:
rädsla
6b.
Överraskn:
hot/agg
6c.
Överraskn:
nyfikenh
6d.
Överraskn:
kvarst
rädsla
6e.
Överraskn:
kvarst
intr.
7a.
Ljudkänsl:
rädsla.
7b.
Ljudkänsl:
nyfikenh.
7c.
Ljudkänsl:
kvarst.
rädsla
7d.
Ljudkänsl:
kvarst.
intr
8a.
Spöken:
hot/agg
8b.
Spöken:
kontroll
8c.
Spöken:
rädsla
8d.
Spöken:
nyfikenhet
8e.
Spöken:
kontakt
9a.
Lek2:
leklust
9b.
Lek2:
gripande
10.
Skott
Medel för N.Sc. D.T.Retr 20 590 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7 3,2 3,2 2,6 2,6 2,9 2,9 1,4 2,5 2,2 2,1 3,1 1,9 2,6 2,0 1,8 3,2 3,4 1,7 1,7 2,4 3,8 3,4 2,2 3,2 3,7 3,3 2,3
Medel för Foxy Farm's 0 32 3,8 3,6 3,4 3,8 3,4 2,6 2,4 2,7 1,7 2,2 2,6 2,9 1,3 2,6 2,2 2,2 3,0 1,9 2,8 1,5 1,6 2,9 3,7 1,4 1,6 2,6 3,9 2,9 2,2 3,0 3,5 3,2 2,1

Sammanfattningsvis kan sägas att snittet på testade hundar från Foxy Farm's har något lägre intensitet av rädsla än vad genomsnittet på testade tollare har.


e-mail: Foxy Farm´s kennel

Loggo Foxy Farm´s kennel
Copyright ?2000-2006 M-L LAGANDER
Tillbaka till första sidan